News

ADMISsion 2015 – September Session

Înscrieri
Examene
Data limită de afișare a rezultatelor

Admiterea va consta din 2 probe:

Scrisoare de motivatie: 1,5-2 pp (in limba engleza)
Interviu
Notă: În caz de medii egale, departajarea candidaților se va face pe baza mediei de finalizare a studiilor de licență (media aritmetică dintre media generală de promovare a anilor de studii și media examenului de licență).

Comunicare Interculturală
Management Intercultural
Administrarea afacerilor-MBA
 • MBA (în limba engleză): taxă
 • Management Intercultural (în limba engleză): buget II taxă II absenti
 • Comunicare Interculturală (în limba engleză): buget II taxă

Dosarul de inscriere (tip plic) trebuie sa contina urmatoarele acte:

 • fisa-tip de inscriere (poate fi descarcata de aici);
 • scrisoarea de motivatie;
 • diploma de licenţă (însoțită de suplimentul la diplomă sau foaia matricolă) sau adeverinţă de licenţă pentru promoţia 2015, în original sau copie legalizată;
 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată;
 • certificatul de nastere, in copie legalizata;
 • certificatul de casatorie (daca este cazul), in copie legalizata;
 • adeverinta medicala-tip, in care sa se mentioneze faptul ca persoana este apta pentru a urma studiile universitare;
 • trei fotografii tip buletin de identitate;
 • B.I. sau C.I. in copie;
 • Curriculum Vitae Europass in engleza (poate fi completat aici);
 • chitanta de plata a taxei de inscriere la concursul de admitere de 120 RON/dosar (Taxa de inscriere la concursul de admitere se va achita la Secretariatul Facultatii de Filosofie);
 • dosar plic (necompletat de catre candidat).

Precizări: Numai pentru persoanele care au efectuat studiile anterioare în stăinătate, se va prezenta următorul document:

 • atestatul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României eliberat de către direcția de specialitate din cadrul M.E.C.S.

Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, se va prezenta unul din următoarele documente:

 • copii legalizate după certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);
 • adeverinţe de la casa de copii (în cazul celor aflaţi în această situaţie);
 • adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal didactic, în activitate, a susţinătorilor legali;
 • adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Bucureşti pentru susţinătorii legali ai candidatului.

O persoana poate beneficia de finanţare de la buget pentru un singur program de master. Costurile aferente depăşirii duratei învăţământului gratuit, prevăzute de lege, se suportă de către studenţi. Se pot înscrie la concursul de admitere cetăţeni români, absolvenţi cu diplomă de licenţă sau echivalentul acesteia şi cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene.