News

CAZARE 2014-2015

Studenții din anul II master și cei care vor fi declarați admiși după sesiunile de admitere din iulie și septembrie 2014 în anul I master pot depune cereri de cazare pentru ocuparea unui loc în cămin în a.u. 2014-2015.

Criteriile generale dupa care se face repartitia in camine a studentilor sunt urmatoarele:
– performantele profesionale (media pe anul anterior, respectiv media la admitere);
– situatia sociala /materiala.

Perioadele în care se pot transmite cererile de cazare la secretariatul departamentului sau prin e-mail, la adresa office@interculturel.org, sunt urmatoarele:
– pentru masteranzii din anul II: 05-15 septembrie 2014;
– pentru masteranzii din anul I: 22–23 septembrie 2014, după încheierea sesiunii de admitere din septembrie.

Cazarea va avea loc în ultima săptămână a lunii septembrie; data repartitiei, numarul locurilor si caminele vor fi anunțate in timp util.
Dosare sociale

Studenții cu situații sociale deosebite vor depune dosarele la Secretariatul departamentului, in aceleasi perioade in care depun si cererile de cazare.

Au dreptul să depună dosare sociale următorii studenţi:
a) orfani de ambii părinți (vor aduce originalele şi copiile certificatelor de deces);
b) proveniți de la casele de copii sau din plasament familial (vor aduce acte doveditoare);
c) cei cu situaţii sociale dificile (venitul mediu lunar pe membru de familie mai mic decât salariul minim pe economie).

Pentru studenţii care se încadrează la punctul c) dosarul social va conține:
1) adeverință de venituri pentru părinți (taloane de pensie, adeverințe de salariu, adeverințe de şomaj) pe lunile iunie, iulie si august 2014;
2) declarații notariale pentru cei ce nu realizează nici un fel de venituri;
3) adeverință fiscală pentru cei cu venituri, din care să rezulte că, în afara veniturilor de la punctul 1), nu realizează alte venituri (sau cuantumul acestora);
4) adeverință de venituri agricole (pentru cei din mediul rural);
5) adeverințe de elevi/studenți, pentru frați şi/sau surori;
6) copii dupa certificatele de naştere pentru frați şi/sau surori preșcolari;
7) declarația de venituri (formular tip, de la secretariat).

Studenții cu dosare sociale care nu pot aduce la Secretariat documentele solicitate, în original, în perioada indicata, pot transmite prin e-mail documentele scanate ( office@interculturel.org), urmând să le aducă în original cel mai târziu la data de 23.09.2014.